ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με την αστική ευθύνη από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου μπορούν να καλυφθούν οι …

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του μεμονωμένου Φοροτέχνη – Λογιστού έναντι των …

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του φαρμακοποιού για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη …

ΙΑΤΡΩΝ

Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για αμέλεια, σφάλμα …

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες οι οποίες θα …

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες οι οποίες …

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών σχολείων, διευθυντών, συλλόγου γονέων και …

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη προς τρίτους (πελάτες), για σωματικές βλάβες ή και …

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Με την ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων / Tour Operators καλύπτεστε …

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Εργολάβου και του ιδιοκτήτου του έργου ή και του Μηχανικού προς …

ΣΚΑΦΩΝ

Αφορά την αστική ευθύνη σκαφών προς τρίτους για σωματικές βλάβες , υλικές ζημιές τρίτων/επιβαινόντων …