Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του μεμονωμένου Φοροτέχνη – Λογιστού έναντι των πελατών του για λάθη ή παραλείψεις που θα προκύψουν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός του, σύμφωνα με την συμβατική του υποχρέωση.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)
   Επώνυμο (*)
   Email (*)
   Τηλέφωνο (*)
   Τηλέφ. Κινητό :
   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλιάδες €)(*)
   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)
   Ετήσιες Αμοιβές (*)
   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας