Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του φαρμακοποιού για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του, καθώς και λαθών ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν σε βοηθούς του. Καλύπτεται επίσης η Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του φαρμακείου.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)
   Επώνυμο (*)
   Email (*)
   Τηλέφωνο (*)
   Τηλέφ. Κινητό :
   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλ. €)(*)
   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)
   Αρ. Διπλωματούχων Φαρμακοποιών (*)
   Αρ. Βοηθών (*)
   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας