Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του φαρμακοποιού για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του, καθώς και λαθών ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν σε βοηθούς του. Καλύπτεται επίσης η Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του φαρμακείου.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)

   Επώνυμο (*)

   Email (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Τηλέφ. Κινητό :

   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλ. €)(*)

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)

   Αρ. Διπλωματούχων Φαρμακοποιών (*)

   Αρ. Βοηθών (*)

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας