Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Εργολάβου και του ιδιοκτήτου του έργου ή και του Μηχανικού προς τρίτους κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου ή κατά την περίοδο συντήρησης εάν έχει συμφωνηθεί.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)
   Επώνυμο (*)
   Email (*)
   Τηλέφωνο (*)
   Τηλέφ. Κινητό :
   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλιάδες €)(*)
   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)
   Πραγματικός Προϋπολογισμός Έργου (€) (*)
   Δηλωμένος Προϋπολογισμός Έργου (€) (*)
   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας