Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Εργολάβου και του ιδιοκτήτου του έργου ή και του Μηχανικού προς τρίτους κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου ή κατά την περίοδο συντήρησης εάν έχει συμφωνηθεί.

 • Φόρμα Ενδιαφέροντος

   Όνομα (*)

   Επώνυμο (*)

   Email (*)

   Τηλέφωνο (*)

   Τηλέφ. Κινητό :

   Ανώτατο Όριο Ευθύνης (χιλιάδες €)(*)

   Ημερομηνία Έναρξης Ασφάλισης (*)

   Πραγματικός Προϋπολογισμός Έργου (€) (*)

   Δηλωμένος Προϋπολογισμός Έργου (€) (*)

   Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις & προσφορές σας