Ως άκυρο έκρινε ο Συνήγορος του Καταναλωτή όρο ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας, με βάση τον οποίο ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία για την εισαγωγή του σε νοσοκομείο το αργότερο εντός πέντε ημερών από την εισαγωγή, προκειμένου να καλυφθεί η σχετική δαπάνη νοσηλείας.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου,

«Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε την αναφορά καταναλωτή, διαμαρτυρόμενου για την άρνηση   της  ασφαλιστικής  του  εταιρείας,  στην  οποία  διατηρούσε  ατομικό  ασφαλιστήριο συμβόλαιο  ζωής,   να  καλύψει  τα  έξοδα  νοσηλείας   του,  με  αιτιολογία  την  καθυστερημένη αναγγελία εισαγωγής του στο  νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η εταιρεία επικαλέστηκε  σχετικώς όρο του συμβολαίου,  ο  οποίος προέβλεπε  την  υποχρέωση  του  ασφαλισμένου  να  την ειδοποιήσει εγγράφως μέσα σε πέντε (5)   ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής και, οπωσδήποτε, πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο.

Η Αρχή έκρινε μη νόμιμο τον παραπάνω ισχυρισμό της εταιρείας, διότι  η υπαίτια παραβίαση της παραπάνω  συμβατικής υποχρέωσης του  ασφαλισμένου δεν  μπορεί  να  έχει  ως  συνέπεια  την απαλλαγή  του  ασφαλιστή  από  την  καταβολή  του  ασφαλίσματος.

Έκρινε, επίσης,  άκυρο τον σχετικό συμβατικό όρο, δεδομένου ότι μετέβαλε το ασφαλιστικό βάρος του ασφαλισμένου σε εξαιρετικά βραχύχρονη αποσβεστική προθεσμία.

Κατόπιν τούτων,  ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε σύσταση στην ασφαλιστική εταιρεία να  προβεί στην κάλυψη της συγκεκριμένης ασφαλιστικής περίπτωσης».

Πηγή: insuranceworld.gr

CategoryΥγεία
Write a comment: