Εντυπωσιακά και ενθαρρυντικά για την δουλειά των ασφαλιστών είναι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και αφορούν την πορεία των ασφαλίσεων υγείας (παραγωγή, αριθμό συμβολαίων, αποζημιώσεις, κ.λ.π.).

Σύμφωνα με πληροφορίες του nextdeal.gr, η Επιτροπή και ο πρόεδρος της κ. Δημήτρης Μαζαράκης έχουν κάνει μία έξοχη δουλειά, συγκέντρωσης στοιχείων, η οποία θα παρουσιαστεί επισήμως και θα βοηθήσει περαιτέρω τους ασφαλιστές στην προώθηση της ιδέας της ασφάλισης υγείας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια η παραγωγή ασφαλίστρων υγείας παραμένει σταθερή ενώ το ίδιο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ζωής έχει υποχωρήσει όσο και το ΑΕΠ της χώρας (πάνω από 25%,κοντά στο 30%).

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο Έλληνας πολίτης ζητά άμεσα, κάπου να «ακουμπήσει» σε περίπτωση ασθένειας και βρίσκει αυτό το στήριγμα στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες.

Οι ασφαλιστές το βλέπουν αυτό καθημερινά καθώς πωλούν συνεχώς νοσοκομειακά συμβόλαια ωστόσο επιβεβαιώνεται και από την συγκέντρωση των στοιχείων.

Η υγεία είναι κάτι άμεσο, ενώ η σύνταξη πιο μακροπρόθεσμο. Και ο πολίτης ανάμεσα στα δυο επιλέγει να λύσει το άμεσο πρόβλημα, σημειώνουν οι ίδιοι παράγοντες.

Στον απολογισμό της Επιτροπής Ζωής, Συντάξεων και Υγείας στη Γενική Συνέλευσης της ΕΑΕΕ και ειδικότερα στο κομμάτι της Υγείας ο πρόεδρος της κ. Δημήτρης Μαζαράκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «από τα στοιχεία δραστηριότητας που συλλέχθηκαν, επιβεβαιώθηκε η αξιόλογη “αντοχή” που εμφανίζουν οι ασφαλίσεις υγείας στους δύσκολους χρόνους που διανύουμε, αλλά και, ειδικά για τη Χρήση του 2015, η σημαντικά αυξημένη χρήση των ασφαλιστικών παροχών των προγραμμάτων. Έτσι, ενώ τα συνολικά (ατομικά και ομαδικά) εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, συγκρινόμενα με την προηγούμενη Χρήση, εμφάνισαν σχετική σταθερότητα και ενώ ο συνολικά ασφαλισμένος πληθυσμός υπέστη οριακή μείωση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις σημείωσαν αύξηση κατά διψήφιο μάλιστα εκατοστιαίο ποσοστό.
Βασικό συμπέρασμα από τα ανωτέρω είναι ότι οι πολίτες, παρά τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους και έχοντας βιωματική, πλέον, εμπειρία των αδυναμιών της κοινωνικής τους ασφάλισης και του δημόσιου συστήματος υγείας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, τις καλύψεις και τις παροχές του οποίου αξιοποιούν, πραγματικά».

Διαβάστε στη συνέχεια όλο τον απολογισμό της Επιτροπής Ζωής, Συντάξεων και Υγείας για την ασφάλιση υγείας:

1. Ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό σύστημα υγείας και ασφάλισης – Σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για τη σύνταξη εγγράφου θέσεων

Μεταξύ των πλέον σημαντικών στόχων της Επιτροπής για το 2015 υπήρξε η επεξεργασία των ασφαλιστικών θέσεων σχετικά με τις δυνατότητες και το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο ελληνικό σύστημα περίθαλψης και ασφάλισης της υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή και με τη συμμετοχή έξι Μελών της Επιτροπής και δύο διοικητικών στελεχών της Ένωσης, συστήθηκε ειδική ομάδα εργασίας με σκοπό την, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς εμπειρίας και τη συνεκτίμηση της ελληνικής πραγματικότητας και ιδιαιτερότητας, σύνταξη εγγράφου των ασφαλιστικών θέσεων και την υποβολή αντίστοιχων προτάσεων για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο θεσμός μας στο ‘σύστημα υγείας’ στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η συσταθείσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους ομάδας εργασίας, αφού ολοκλήρωσε τη μελέτη διαφορετικών υγειονομικών και ασφαλιστικών μοντέλων, προχώρησε στο συστηματικό προσδιορισμό των κρίσιμων χαρακτηριστικών του ισχύοντος ελληνικού συστήματος.

Επόμενο βήμα των εργασιών αποτέλεσε η τυποποίηση των διαφορετικών ρόλων που δύναται να αναλάβει η ιδιωτική ασφάλιση στο ελληνικό σύστημα. Στόχος της ομάδας εργασίας της ΕΑΕΕ είναι η εξαντλητική διερεύνηση και αξιολόγηση των δυνητικών εναλλακτικών μορφών λειτουργίας του θεσμού μας στο ελληνικό περιβάλλον, σύμφωνα με την τυποποίηση που ήδη έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να σχηματιστούν τελικές θέσεις και προτάσεις έως την άνοιξη του 2016, ώστε, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να προωθηθούν στους (συν)αρμόδιους κρατικούς φορείς.

2. Διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης «δείκτη αναπροσαρμογής» νοσοκομειακού ασφαλίστρου μακροχρόνιων προγραμμάτων

Το 2015 αποτέλεσε την τρίτη χρονιά που την ΕΑΕΕ απασχόλησε το ζήτημα της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία ενός «δείκτη» που θα μετρά το ύψος της συνολικής, σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράς, αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας. Προς το σκοπό αυτό, η καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΕΕ αφιέρωσε ικανό χρόνο της εργασίας της στην αναζήτηση του βέλτιστου τρόπου ενεργητικής αξιοποίησης της σημαντικής αρχικής εργασίας που είχε εκπονηθεί από την ΔΕΙΑ με τη συνδρομή και τη συνεργασία των ασφαλιστικών εταιριών για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δείκτη.

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν σε αξιολόγηση και επεξεργασία εναλλακτικές προτάσεις για τον εντοπισμό, την προσέγγιση και ανάθεση της ολοκλήρωσης του έργου στον πλέον κατάλληλο και απολύτως ανεξάρτητο φορέα, που θα εγγυάται την αμεροληψία και την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Δεδομένης, εντούτοις, της ειδικής βαρύτητας που διαθέτει το ζήτημα για την ασφαλιστική δραστηριότητα, ειδικά στο νέο πλαίσιο Solvency II, αλλά και για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τη γενική τάση και πορεία των ασφαλίστρων υγείας μέσω ενός «δείκτη αναφοράς», η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται επί του θέματος αυτού, συστήνοντας ειδική ομάδα εργασίας, με σκοπό την εξαντλητική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των (προ)απαιτουμένων υλοποίησης ενός τέτοιου έργου.

3. Επιβάρυνση του ασκούμενου από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλάδου υγείας λόγω αναπροσαρμογής των συντελεστών ΦΠΑ

Την Επιτροπή απασχόλησε και το ζήτημα της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστήριων υγείας εξαιτίας των φορολογικών αλλαγών που νομοθετήθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές, τα ασφαλιστήρια υγείας, εκτός από την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων από 10% σε 15%, δέχονται εξαιρετική επιβάρυνση από την αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας σε 23% και την ενιαία εφαρμογή του συντελεστή αυτού στο συνολικό ποσό των νοσοκομειακών τιμολογίων.

Παρά τις περιορισμένες πιθανότητες να εισακουστούμε, αποστείλαμε επιστολή στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, με κοινοποίηση και στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ζητώντας την επανεξέταση σχετικών προηγούμενων αποφάσεων του Υπουργείου, ώστε να απαλειφθεί η υποχρέωση των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων να εφαρμόζουν ενιαίο συντελεστή στην τιμολόγηση των νοσηλειών, αλλά, αντιθέτως, να εφαρμόζουν τον ειδικά προβλεπόμενο στον Κώδικα ΦΠΑ για το κάθε συστατικό στοιχείο της νοσηλείας. Η απάντηση του Υπουργείου υπήρξε άμεση και, με επίκληση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνητική στο ανωτέρω αίτημά μας.

4. Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων 2014

Το 2015 υπήρξε η τέταρτη συνεχής χρονιά, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε έρευνα και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της ετήσιας δραστηριότητας των Εταιριών – Μελών της ΕΑΕΕ στις Ασφαλίσεις Υγείας, με εστίαση στις καλύψεις νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή.

Στην έρευνα συμμετείχαν, για τρίτη συνεχή χρονιά, είκοσι (20) Εταιρίες – Μέλη μας, επιτρέποντας την συγκριτική μελέτη και παρουσίαση των ευρημάτων στην αντίστοιχη χρονοσειρά.

Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα της ετήσιας αυτής έρευνας, διανεμήθηκαν στα Μέλη της Ένωσης και, ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκαν για την ειδική ενημέρωση δημόσιων αρχών και οργανισμών που αιτήθηκαν πληροφορίες για την ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας. Από τα στοιχεία δραστηριότητας που συλλέχθηκαν, επιβεβαιώθηκε η αξιόλογη ‘αντοχή’ που εμφανίζουν οι ασφαλίσεις υγείας στους δύσκολους χρόνους που διανύουμε, αλλά και, ειδικά για τη Χρήση του 2015, η σημαντικά αυξημένη χρήση των ασφαλιστικών παροχών των προγραμμάτων. Έτσι, ενώ τα συνολικά (ατομικά και ομαδικά) εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, συγκρινόμενα με την προηγούμενη Χρήση, εμφάνισαν σχετική σταθερότητα και ενώ ο συνολικά ασφαλισμένος πληθυσμός υπέστη οριακή μείωση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις σημείωσαν αύξηση κατά διψήφιο μάλιστα εκατοστιαίο ποσοστό.

Βασικό συμπέρασμα από τα ανωτέρω είναι ότι οι πολίτες, παρά τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους και έχοντας βιωματική, πλέον, εμπειρία των αδυναμιών της κοινωνικής τους ασφάλισης και του δημόσιου συστήματος υγείας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, τις καλύψεις και τις παροχές του οποίου αξιοποιούν, πραγματικά.

5. Επικοινωνία & Συνεργασία με Άλλους Φορείς & Εκδηλώσεις

 • ΕΛ.ΣΤΑ: «Σύστημα Λογαριασμών Υγείας»: Ερωτηματολόγιο Π.Ο.Υ. – Ο.Ο.Σ.Α. – EUROSTAT
  Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή συνεργάστηκε μέσω της Υπεύθυνης του Κλάδου Υγείας της Ένωσης (κ. Χ. Ανδρικοπούλου) με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, παρέχοντας τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούσαν στη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας από πλευράς των ασφαλιστικών εταιριών για το έτος 2014.
 • Συμμετοχή στη Health Platform της Insurance Europe
  Η Επιτροπή μας και το 2015 συμμετείχε συστηματικά στις εργασίες και το 2014 στις εργασίες του αρμόδιου για τα θέματα ασφαλίσεων υγείας οργάνου της Insurance Europe, μέσω της Υπεύθυνης Κλάδου Υγείας κ. Χ. Ανδρικοπούλου.
  Μεταξύ των πλέον σημαντικών θεμάτων επί των οποίων συνδράμαμε στο έργο της Health Platform υπήρξαν: 

  • η διαμόρφωση και προώθηση των ασφαλιστικών θέσεων σχετικά με το αναθεωρούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση γενετικών δεδομένων και δεδομένων με προγνωστική αξία για σκοπούς ασφάλισης και
  • ο σχηματισμός των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών θέσεων σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη των τεχνολογικών εφαρμογών στα προϊόντα υγείας (digitalization, e-health και m-health).
 • Ελληνική εκπροσώπηση της στο 11th Συνέδριο του European Health Fraud & Corruption Network (EHFCN) στη Χάγη
  Στο πλαίσιο της συστηματικής συνεισφοράς μας στο έργο της Insurance Europe στα θέματα των ασφαλίσεων υγείας, το 2015 είχαμε την τιμή να ανατεθεί από τον Πρόεδρο της Health Platform στην Υπεύθυνη του Κλάδου Υγείας της Ε.Α.Ε.Ε. η εκπροσώπηση της Insurance Europe στο 11ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Απάτης, της Σπατάλης και της Διαφθοράς στην Υγεία (European Healthcare Fraud and Corruption Network ή EHFCN).
  Στο Συνέδριο, που θεματικό τίτλο «Ensuring financially sustainable healthcare in Europe -Countering fraud, waste and corruption» και πραγματοποιήθηκε στην πόλη Χάγη της Ολλανδίας, στις 5 και 6 Νοεμβρίου, η Ελληνίδα εκπρόσωπος της Insurance Europe, διατύπωσε κατά την ομιλία της τα βασικότερα προβλήματα και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αντιμετώπιση, πρωτίστως, της σπατάλης και της απάτης στο χώρο της υγείας.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την Γενική Διεύθυνση, τα υπηρεσιακά στελέχη της Ε.Α.Ε.Ε. καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ζωής, Συντάξεων και για την πολύτιμη συνεργασίας τους στην υλοποίηση των στόχων του έτους 2015.

Τα μέλη της Επιτροπής Ζωής, Συντάξεων και Υγείας

Πρόεδρος: κος Δ. Μαζαράκης, από την “MetLife”

Μέλη:
κος Η. Αποστόλου, από την “ERB Eurolife”
κος Ι. Βασαλάκης, από την “Interamerican”
κος Δ. Βασιλειάδης από την “MetLife”
κος Η Δασκαλόπουλος από την “Εθνική”
κος Α. Ευτυχίδης, από την “Allianz”
κος Χ. Κουτσούκος, από την “AXA”
κος D. Krumbholz, από την “Αγροτική”
κος Γ. Μπιμπίρης, από την “NN”
κος K. Πάντος, από την “Groupama”
κος Β. Παππάς, από την “International Life”
κος I. Σίνος, από την “Generali”
κα. Ε. Ταραπατσοπούλου, από την “Ευρωπαϊκή Πίστη”
κα Β. Τούμπα, από την “Credit Agricole”

Από την Ε.Α.Ε.Ε. συμμετείχαν οι κυρίες:
M. Αντωνάκη – Γενική Διευθύντρια,
Χ. Ανδρικοπούλου – Υπεύθυνη Κλάδου Υγείας,
Κ. Χατζηδημητρίου – Νομική Σύμβουλος.

Πηγή: www.nextdeal.gr

CategoryΥγεία
Write a comment: