Για το σπίτι και την επιχείρηση

Ολοένα και περισσότερο βλέπουμε στις μέρες μας καταστροφές που προκαλούνται από διάφορα γεγονότα (φυσικά ή μη) όπως σεισμοί, καταιγίδες, πυρκαγιές, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ. Βλέποντας τις περιουσίες και τον κόπο μιας ζωής να καταστρέφονται σε μια στιγμή. Έτσι βλέπουμε πως η ανάγκη για ασφάλιση της περιουσίας (πυρός) να αυξάνεται συνεχώς και είναι φυσικό, αφού το κόστος ενός ασφαλιστηρίου πυρός είναι χαμηλό μπροστά στο κόστος μίας περιουσίας. Το κόστος της ασφάλισης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός περιγράφουν μια προς μία τις καλύψεις που σας εξασφαλίζουν και γιʼ αυτό προϋποθέτουν σωστή και προσεκτική ανάγνωση.

Ειδικά αν έχετε χρηματοδοτήσει την αγορά του ακινήτου σας με στεγαστικό δάνειο, η εμπλοκή σας με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός (το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και κάλυψη για σεισμό) θεωρείται βέβαιη καθώς είναι υποχρεωτική από το νόμο. Εννοείται ότι δεν είναι υποχρεωτικό να υπογράψετε με την ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξει η τράπεζα, και μπορείτε να επιλέξετε τον δικό σας ασφαλιστή και σίγουρα θα σας βγεί και πιο οικονομικό το ασφάλιστρο .

Η μόνη υποχρέωση απέναντι στην τράπεζα είναι να είναι το σπίτι ασφαλισμένο.

Θα πρέπει να προσέξετε και κάτι ακόμη: Εφόσον υπάρχει στεγαστικό δάνειο, αυτό που ενδιαφέρει την τράπεζα είναι το ακίνητο να είναι ασφαλισμένο τουλάχιστον για το ύψος του στεγαστικού δανείου. Και αυτό διότι η τράπεζα, σε περίπτωση ζημιάς είναι ο πρώτος δικαιούχος. Εσάς σας ενδιαφέρει το σπίτι να είναι ασφαλισμένο σωστά. Και σωστή ασφάλιση είναι αυτή που γίνεται στο κατασκευαστικό κόστος. Φανταστείτε να γίνει το κακό, το σπίτι να είναι ασφαλισμένο για το ύψος του στεγαστικού δανείου και το στεγαστικό δάνειο να αντιστοιχεί στο 70% της κατασκευαστικής αξίας του ακινήτου. Η τράπεζα θα πάρει τα χρήματά της και εσείς θα μείνετε χωρίς ακίνητο.

Υπάρχουν δεκάδες καλύψεις που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Καλύψεις τις οποίες δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε.

Μπορεί στο συμβόλαιό σας να εντοπίσετε καλύψεις τις οποίες θα θεωρήσετε παντελώς άχρηστες. Παράδειγμα; Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί από πτώση αεροσκάφους. Όσο απίθανο και αν θεωρείται ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχει νόημα να ζητήσετε εξαίρεση της κάλυψης. Πολύ απλά διότι η συμμετοχή αυτών των καλύψεων στη διαμόρφωση του ασφαλίστρου είναι σχεδόν μηδενική.

Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις σημαντικότερες καλύψεις καθώς και την ερμηνεία τους.

1.    Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν από:

•    ανάφλεξη ή αντικείμενο που πήρε φωτιά τυχαία
•    φωτιά σε δάσος
•    πτώση κεραυνού
•    καπνό

2.     Έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν από πιθανή έκρηξη.
Επιπλέον, αν η έκρηξη προκληθεί από:

•    λέβητα
•    καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, πετρελαίου ή φυσικού αερίου
•    θερμοσίφωνα

καλύπτονται και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ίδια τα αντικείμενα.

3.     Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση  δένδρων, κλαδιών, στύλων

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν από:

•    πρόσκρουση οχήματος στην κατοικία ή και στην περίφραξή της
•    πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό
•    πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων, εφόσον προκληθεί από αιτία που καλύπτεται σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4.    Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν από τρομοκρατικές ενέργειες.

5.    Γενική Αστική ευθύνη

Προσφέρει κάλυψη για υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή και για θάνατο, που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους (πελάτες ή επισκέπτες) κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις της ή και κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της από πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη ή του προσωπικού της.

6.    Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων

Καλύπτονται τα έξοδα που αναλογούν για την επισκευή ζημιών σε:

•    κοινόχρηστους και κοινόκτηστους χώρους
•    χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο και αποτελούν περιουσία σας

7.    Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά

Σε περίπτωση ζημιάς, καλύπτονται τα έξοδα:

•    πυρόσβεσης και περιορισμού πυρκαγιάς. Καλύπτονται επίσης και οι ζημιές που μπορεί να γίνουν στην προσπάθεια να περιοριστεί ή να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς στην κατοικία σας ή την επιχείρησή σας.
•    γενικής φύσεως που μπορεί να προκύψουν, όπως έξοδα καθαρισμού, τεχνικής επισκευής, κ.α.
•    κατεδάφισης και αποκομιδής των ερειπίων, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8.    Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών

Kαλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών που αφορούν εργασίες πολιτικού μηχανικού για τις επισκευές, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

9.    Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν από:

•    πλημμύρα
•    καταιγίδα
•    χαλαζόπτωση
•    θύελλα

10.    Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ή δεξαμενών:

•    ύδρευσης
•    θέρμανσης
•    ψύξης
•    αποχέτευσης

11.    Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής/ληστείας

Καλύπτονται οι ζημιές στο κτίριο που θα προκύψουν από τους διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να το παραβιάσουν.

12.    Απώλεια ενοικίων

Η κάλυψη αυτή αφορά σε ασφαλισμένη κατοικία που ενοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη της σε κάποιον τρίτο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη, από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο ενοικιαστής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης και μετακομίσει σε άλλη κατοικία, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται για την απώλεια των ενοικίων.

13.    Δόση στεγαστικού δανείου

Η κάλυψη αυτή αφορά σε ασφαλισμένη κατοικία για την οποία υπάρχει στεγαστικό δάνειο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη, από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου μέχρι και 6 μήνες μετά τη ζημιά ή μέχρι την αποκατάστασή της.

14.    Νομική υποστήριξη

Καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα και οι δικηγορικές αμοιβές για:

•    αστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλιση της κατοικίας σας
•    υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια, λόγω κατηγορίας εναντίον σας για παραβάσεις που έγιναν από αμέλεια

15.    Θραύση τζαμιών

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν στα εξωτερικά τζάμια της κατοικίας σας, μαζί με τα έξοδα τοποθέτησής τους.

16.    Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου

Καλύπτονται οι ζημιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που θα προκύψουν από:

•    βραχυκύκλωμα
•    υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
•    υπέρταση
•    σχηματισμό τόξου
•    διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

17.    Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που θα προκύψουν από:

•    βραχυκύκλωμα
•    υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
•    υπέρταση
•    σχηματισμό τόξου
•    διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

18.    Κακόβουλες ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά της κατοικίας σας ή της επιχείρησής σας.

19.    Κλοπή περιεχομένου

Καλύπτεται η κλοπή στο περιεχόμενο της κατοικίας σας ή της επιχείρησης σας, μετά από διάρρηξη ή ληστεία.

Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν αντικείμενα.

20.    Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν:

•    άμεσα από σεισμό
•    έμμεσα από σεισμό, δηλαδή από πυρκαγιά, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση και παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι)

αν θέλετε να λάβετε οικονομική προσφορά,  συμπληρώστε τις αντίστοιχες φόρμες εδώ