Η ασφάλιση της Νομικής Προστασίας είναι μία σοβαρή υπόθεση για τον καθένα αφού σχετίζεται είτε με τη διεκδίκηση νομίμων δικαιωμάτων του ασφαλισμένου είτε με την ποινική του υπεράσπιση και γενικά τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο σοβαρή όταν πρόκειται για άτομα ή ομάδες που είναι πολύ περισσότερο κάποων άλλων εκτεθειμένα σε κινδύνους.

Τέτοια περίπτωση είναι οι γιατροί.

Ο γιατρός, όπως εξηγεί η ARAG, λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένος σε κινδύνους ερχόμενος σε επαφή με ασθενείς, υποδεικνύοντας εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, διαγιγνώσκοντας παθήσεις και προτείνοντας φαρμακευτικές ή άλλες θεραπείες ή ενεργώντας επεμβάσεις κάθε είδους.

Ο κίνδυνος του επαγγελματικού σφάλματος ή του ατυχήματος όσο δυσάρεστος κι αν είναι, σίγουρο είναι πως είναι παρών και διαρκής.

Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς σε πάρα πολλά και κρίσιμα ζητήματα.

Με ασφαλιστικούς όρους η βοήθεια αυτή ονομάζεται:

– Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης
– Και ασφάλιση Νομικής Προστασίας

Ο συνδυασμός αυτών των δύο προγραμμάτων ασφάλισης είναι άρρηκτος και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται προκειμένου να μην υπάρχουν κενά, από την ύπαρξη των οποίων και ο ασφαλισμένος ιατρός θα έχει έλλειμα προστασίας και ο μεσολαβών ασφαλιστής δεν θα έχει κάνει καλά τη δουλειά του.

Ενώ η ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης προσφέρει στους παθόντες αποζημίωση, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έρχεται να καλύψει σχεδόν όλα τα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και παρακολουθούν τη διαδικασία προσφοράς των ιατρικών υπηρεσιών σε όλες τις εκφάνσεις της, όπως:

 • Ποινική υπεράσπιση
 • Υποβολή μήνυσης
 • Στις εργασιακές διαφορές όταν ο γιατρός έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας
 • Πειθαρχική υπεράσπιση και συμπαράσταση σε όλα τα στάδια και όργανα της πειθαρχικής διαδικασίας
 • Στις εργασιακές διαφορές όταν ο γιατρός απασχολεί τρίτους στο ιατρείο του
 • Στις μισθωτικές διαφορές όταν πρόκειται για την επαγγελματική στέγη του ιατρείου
 • Αποζημίωση για ζημιές στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του ιατρείου
 • Στις διαφορές που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια
 • Την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης εταιρίας

Εάν θέλουμε να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, θα δούμε πως κάθε μία ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί είναι μια ασπίδα προστασίας του ιατρικού επαγγέλματος τόσο από άποψη νομικής προτεραιότητας όπως π.χ. είναι η ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου γιατρού ενώπιον ανακριτικών αρχών και δικαστηρίων, όσο και από άποψη αστικών δικαιωμάτων όπως π.χ. είναι οι εργασιακές διαφορές είτε αφορούν το γιατρό ως υπάλληλο σε ένα νοσοκομείο, είτε ως ελεύθερο επαγγελματία που με την ιδιότητα του εργοδότη απασχολεί τρίτους στο ιατρείο του, είτε με μικτή σχέση εργασίας.

Με την ασφάλιση Νομικής Προστασίας ο ασφαλισμένος γιατρός απαλλάσσεται από το άγχος και το βάρος του οικονομικού κόστους ενός δικαστικού αγώνα, επιλέγοντας ακόμα και τον δικηγόρο που θέλει να τον εκπροσωπήσει, και αφήνει στον ασφαλιστή Νομικής Προστασίας την ευθύνη κάλυψης της σχετικής δαπάνης

 • είτε πρόκειται για αστικές διεκδικήσεις
 • είτε πρόκειται για ποινικές υποθέσεις
 • είτε πρόκειται για τη νομική του άμυνα σε περίπτωση καταγγελίας -ΕΔΕ- πειθαρχικών κυρώσεων
 • είτε για να προσεπικαλέσει σε δίκη την ασφαλιστική του εταιρία που ασφαλίζει την επαγγελματική του ευθύνη, αφού έχει δεχθεί αγωγή από τον παθόντα προς αποζημίωση και εναγόμενος είναι μόνο ο ίδιος.

Ένα όμως θέλει μεγάλη προσοχή.

Η επιλογή του ασφαλιστή Νομικής Προστασίας πρέπει να είναι τέτοια που με την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την υποδομή του να εγγυάται την πληρότητα των υπηρεσιών με αξιοπιστία και διαφάνεια, χωρίς χάσματα και χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

Τέτοια περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί π.χ. να προκύψει όταν ο ασφαλιστής επαγγελματικής ευθύνης και ο ασφαλιστής Νομικής Προστασίας συμπέσει να είναι ο ίδιος ασφαλιστικός φορέας. Σε μια τέτοια πάλι περίπτωση δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι διαφορές που μπορούν να προκύψουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος και δεν ικανοποιείται.

Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή η επιλογή του κατάλληλου εξειδικευμένου ασφαλιστή Νομικής Προστασίας για τα συμφέροντα του ασφαλισμένου.

Στην αγορά μας υπάρχουν εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα Νομικής Προστασίας για ιατρούς – όλων των κατηγοριών- απλό εξειδικευμένους ασφαλιστές όπως η γερμανική εταιρία ARAG, με τα οποία ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων προκειμένου να βρει το δίκιο του. Η εξειδίκευση είναι γνώση και δύναμη αλλά και αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

πηγή: nextdeal.gr