Πόσες φόρες μέσα την καθημερινότητα οι άνθρωποι τρέχουν να προλάβουν τις δουλειές τους παραβιάζοντας τους φωτεινούς σηματοδότες με την υποσυνείδητη σκέψη «…πεζός είμαι θα με προσέξουν!».

Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας εχει και ο πεζός τις ευθύνες του. Στο αρθρο 7 αναφέρονται ρητα οι υποχρεώσεις του, η παραβίαση των οποίων επιφέρει πρόστιμο 40 ευρώ.

Δείτε εδώ αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 7: Φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς

1. Οι πεζοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των ειδικών γι’ αυτούς φωτεινών σηματοδοτών ως ακολούθως, εκτός αν η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από τροχονόμους κατά διάφορο τρόπο.

1.α) Πράσινο σταθερό φως με σύμβολο άτομο που βαδίζει: οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα.

1.β) Ερυθρό σταθερό φως με σύμβολο άτομο σε στάση: οι πεζοί δεν μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα.

1.γ) Πράσινο φως το οποίο αναβοσβήνει με σύμβολο άτομο που βαδίζει: οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν το οδόστρωμα με ιδιαίτερη προσοχή.

2. Αν ο πεζός καταληφθεί στη διάβαση από το ερυθρό φως με το σύμβολο ατόμου σε στάση, δικαιούται να συνεχίσει την πορεία του προς την απέναντι πλευρά της οδού.

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ. (αναπροσαρμογή Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α).

Οι ποινές για τις παραπάνω διατάξεις δεν προβλέπουν αφαίρεση άδειας οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, point system ή ποινικές κυρώσεις.

Μέντωρ Διαμεσολαβητής

(Νόμος: 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος: 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) (source ©: www.kok.gr)

Πηγή:  nextdeal.gr