Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων
ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας
Παραβίαση πινακίδας Ρ-27 (απαγόρευση στροφής αριστερά)
Έλλειψη Άδειας Ικανότητας – Δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος (1)

Δημοσιεύεται στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου τεύχος Νοέμβριος 2016

Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου η οποία επεχείρησε ελιγμό προς τα αριστερά σε σχέση με την πορεία της, αν και τούτο απαγορευόταν και χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα στα αντιθέτως κινούμενα οχήματα, με αποτέλεσμα να αποκλείσει την πορεία μοτοσυκλέτας, που εκινείτο στο αντίθετο ρεύμα πορείας, (παράβαση άρθρων 12 παρ.1, 19 παρ. 1, 21παρ.1,2 23 παρ2,4 του ΚΟΚ).

Κρίθηκε ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας (ενάγων), αν και δεν διέθετε την άδεια οδηγήσεως, δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ένδικου συμβάντος, καθόσον η προπεριγραφόμενη αμελής συμπεριφορά της οδηγού του ζημιογόνου οχήματος θα προκαλούσε σε κάθε περίπτωση την προκείμενη σύγκρουση, ακόμη κι αν ο ενάγων διέθετε την απαιτούμενη άδεια οδήγησης. Επομένως, ο ισχυρισμός περί συντρέχουσας υπαιτιότητας του ενάγοντος, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν

Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος
Επιβίβαση σε όχημα με οδηγό στερούμενο Άδειας Ικανότητας
Απορριπτέα

Μόνη η επιβίβαση του θανόντος συνεπιβάτη σε μοτοσυκλέτα, γνωρίζοντας ότι ο οδηγός του στερείτο της άδειας ικανότητας οδήγησης, δεν αρκεί για τη θεμελίωση του αιτιώδους συνδέσμου συνυπαιτιότητας αυτού στην επέλευση του τραυματισμού του, λόγω της αποκλειστικής υπαιτιότητας οδηγού του έτερου εμπλακέντος αυτοκινήτου στην πρόκληση του ατυχήματος, και επειδή δεν αποδείχθηκε ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, δε τήρησε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας κατά την οδήγηση της.

Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη

Με βάση τις επελθούσες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η εκ μέρους του θανόντος παράλειψη χρήσης του επιβαλλόμενου από το νόμο [άρθρο 12 παρ. 6 ΚΟΚ] προστατευτικού κράνους, συνδέεται αιτιωδώς με την έκταση του θανατηφόρου τραυματισμού του. Συνεπώς δεκτή η νομίμως υποβληθείσα ένσταση συντρέχοντος πταίσματος καθοριζομένης σε ποσοστό 30%.

Ψυχική Οδύνη 285.000 ευρώ

Για τον θάνατο του ανυπαίτιου 22χρονου αστυνομικού – επιμεριζόμενα:

Ανά 80.000 ευρώ € σε καθένα από τους δύο γονείς.

50.000 € στην αδελφή.

Ανά 25.000 € σε κάθε μία γιαγιά και στον παππού.

Αποκλειστική Νοσοκόμος
και αποδοχές για κατ΄οίκον νοσηλεία από τρίτο πρόσωπο

Ο ενάγων, κατά το διάστημα της νοσηλείας του, λόγω των πολλαπλών καταγμάτων, σε συνδυασμό με την κρανιοεγκεφαλική κάκωση που είχε υποστεί, δεχόταν τις περιποιήσεις των γονέων του και αδελφών του για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του. Αν προς τούτο είχε προσλάβει υποκατάστατη δύναμη (αποκλειστική νοσοκόμα), θα δαπανούσε το ποσό που θα αναλογούσε στην πλασματική αμοιβή της τελευταίας για παροχή εργασίας σε τρεις οχτάωρες βάρδιες ανά ημέρα (ύψους κατά την κρίση του δικαστηρίου 40 € για ημερήσια και 60 € για νυχτερινή απασχόληση), δηλ.(40χ2) + 60 = 140 € ημερησίως και συνολικά 140 χ 40 ημέρες = 5.600 €. Επιπρόσθετα για την αιτία αυτή, ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει την καταβολή του ποσού ίσου με αυτού που θα κατέβαλε ως αποδοχές, αν προσλάμβανε για την κατ’οίκον νοσηλεία του τρίτο πρόσωπο, το οποίο ανέρχεται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, στο ποσό των 450 € μηνιαίως και συνολικά για διάστημα 12 μηνών και στο ποσό των [450 € μηνιαίως Χ 12 μήνες = 35.400€.

Χειρουργικές επεμβάσεις
Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης

Απορριπτέο κρίθηκε το κονδύλιο των 5.000 ευρώ για χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης, ως προώρως ασκηθέν, δεδομένου ότι πρόκειται για μέλλουσα ζημία, το ύψος της οποίας δεν είναι βέβαιο, αφού εξαρτάται από το ποσό, που θα καλύψει το ΙΚΑ, στο οποίο είναι ο ενάγων ασφαλισμένος.

Αποθετική Ζημία Λιπαντή

Στον ενάγοντα επιδικάσθηκε το συνολικό ποσό των [(800 ευρώ Χ 13 μήνες) = 10.400-3.514,43 λόγω επιδότησης ΙΚΑ} = 6.885,57 €.

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931

Εξαιτίας του τραυματισμού του και των απορρεουσών από αυτό σοβαρών συνεπειών, ο ενάγων κατέστη μερικά ανάπηρος, η δε εκ της αιτίας αυτής μειωμένη κινητικότητά του μειώνει δραστικά την δυνατότητα του να ενασχοληθεί στο μέλλον με εργασίες που απαιτούν πλήρη κινητικότητα, σταθερότητα, πολύωρη παραμονή σε όρθια θέση, στις οποίες απασχολούνταν πριν από το ένδικο συμβάν. Έτσι περιορίζονται οι κοινωνικές και οικονομικές του δραστηριότητες, με δυσμενή επίδραση στην μελλοντική του οικονομική κατάσταση. Επιπρόσθετα εκ της προκληθείσας μερικής αναπηρίας του, ο ενάγων έχει μειωθεί κοινωνικά και η αναπηρία του έχει επηρεάσει τις κοινωνικές συναναστροφές και την κοινωνική δραστηριότητα. Συνεκτιμώμενης της ηλικίας του [24 ετών], αλλά και τις εντεύθεν επιπτώσεις στην επαγγελματική του εξέλιξη, δικαιούται ιδιαίτερης, κατ’ άρθρο 931 του ΑΚ αποζημίωσης, ύψους είκοσι χιλιάδων [20.000 €] ευρώ

Ηθική Βλάβη

Ο ενάγων υπέστη κάταγμα κρανίου, κάταγμα πλευρών, κάταγμα διάφυσης μηριαίου αριστερού, διπολικό κάταγμα κνήμης αριστερής, κάταγμα ωλεκράνου αριστερού και κάταγμα πηχεοκαρπικής δεξιά. Εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο συμβάν, της αποκλειστικής υπαιτιότητας της οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, της αναστάτωσης που υπέστη ο ενάγων, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του επιδικάζεται ποσό 30.000 ευρώ, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Απόφ.Μον.Πρ.Αθ….

Διαβάστε εδώ την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου.

πηγή: nextdeal.gr